புனித வியாழன்-2021
திருநீற்றுப் புதன் திருப்பலி
குருத்து ஞாயிறு 2021
திருப்பாடுகளின் வெள்ளி 2021
பாஸ்கா திருவிழிப்பு- 2021
இரங்கல் திருப்பலி
உயிர்ப்பு ஞாயிறு - 2021